Hej,
Miljø og teknikudvalget behandler sagen i aften; se evt. her.
Det fremgår af bilag, hvilke veje der foreslås omklassificeret og hvilke, der er vurderet, men ikke foreslås omklassificeret. Bilagene vil efter Teknik og Miljøudvalgsmødet blive lagt på kommunens hjemmeside.

Følgende fremgår endvidere af dagsordenen:

“Miljø & Teknik vil gennemføre den lovpligtige partshøring efter reglerne i kapitel 9 i Lov om Offentlige Veje. Ifølge §90, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen, der er vejmyndighed, kundgøre beslutningen i de stedlige blade (d.v.s. Ballerup Bladet). Endvidere skal ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, underrettes. Det vil ske gennem et brev til hver enkelt.

Hver enkelt berørt grundejer vil endvidere modtage information om, at de kan købe ydelsen med drift og vedligehold af vejen hos Kommunen. Miljø & Teknik arbejder på at sammensætte nogle ”pakker”, som de kan vælge imellem. Det vil dog være en betingelse, at hele vejstrækninger tilmelder sig. Såfremt 2/3 af grundejerne (målt efter deres økonomiske bidrag til vedligeholdelsen) ønsker en sådan ordning, vil de resterende være tvunget med i ordningen.

Kommunalbestyrelsen har som bekendt afsat 14 mio.kr. til at foretage ekstraordinær vedligeholdelse af vejene i tilknytning til overdragelsen. Miljø & Teknik har derfor iværksat, at vejene er gennemgået af Cowi A/S med en specialudrustet vogn, der fotograferer vejen. Denne fotografering sammenholdt med vejdirektoratets statusgennemgang danner baggrund for et skema, der udviser status for vejens vedligeholdelse og dermed også behovet for opretning i forbindelse med overdragelse til grundejerne. Materialet vil indgå i den forestående høring. “

Vi bør eventuelt være opmærksomme på, at forvaltningslovens krav bl.a. om partshøring altid vil være gældende med mindre parten stilles mindst lige så gunstigt i anden lovgivning; jf. ovennævnte henvisning til Vejlovens kapitel 9.

Vh
Henrik
PS: Sagen skal i henhold til indlæg af Helle Tiedemann i BallerupBladet efterfølgende behandles i kommunalbestyrelsen den 29. november.