Borgermødet i går gav bl.a. nyt om baggrunden for støjkortene og måske nyt om kommunens holdning til områder plaget af støj fra statsvej.

På mødet blev vist en planche med forudsætningerne for beregningen af støjkortene. Der forudsættes normal belægning på alle veje, uanset om faktiske belægning er (var) støjsvag eller støjstærk. Der forudsættes trafikmængde og sammensætning som i 2006 (kommune) og 2005 (stat). Der forudsættes lovlig hastighed. Og der gøres iøvrigt flere forenklende forudsætninger, som øger usikkerheden noget.

Den planche kan jeg ikke finde på kommunens hjemmeside – den burde lægges på hjemmesiden inden udløbet af høringen.

Senere fremgik det af et svar at der heller ikke i beregningen af kortene tages hensyn til ekstra støj ved acceleration og decelleration efter og før kryds med lyssignal.

Alle disse ting betyder noget for hvor meget den faktiske støj afviger fra støjkortene. Og der kunne jo godt skønnes over hvad de faktiske belægninger betyder, hvad de faktiske hastigheder betyder og hvad trafikprognoserne betyder i planperioden.

På mødet sagde kommunen at høringssvar om Ring IV bliver sendt til vejdirektoratet med det samme, og at kommunen vil følge op på hvad der skete. Senere blev det antydet at kommunen måske ville være mere aktiv. Kommunen overvejer jo allerede at gøre noget for nogle områder langs Ring IV syd for Frederikssundsvejkrydset, selvom Ring IV også her er statsvej. Ræsonnementet er at borgerne her ellers bliver ringere stillet end andre borgere i kommunen. Vekdirektoratet gør jo kun noget for de stærkt støjbelastede områder med støj over 68 dB, medens kommunen overvejer at gøre noget for områder med støj ned til 58 dB. Her i Egebjerg kunne vi måske lokke kommunen til at indgå et partnerskab med vejdirektoratet om støjskærme etc.