Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Mit indtryk fra borgermødet

Ring IV støjen Posted on Fri, March 20, 2009 13:31

Borgermødet i går gav bl.a. nyt om baggrunden for støjkortene og måske nyt om kommunens holdning til områder plaget af støj fra statsvej.

På mødet blev vist en planche med forudsætningerne for beregningen af støjkortene. Der forudsættes normal belægning på alle veje, uanset om faktiske belægning er (var) støjsvag eller støjstærk. Der forudsættes trafikmængde og sammensætning som i 2006 (kommune) og 2005 (stat). Der forudsættes lovlig hastighed. Og der gøres iøvrigt flere forenklende forudsætninger, som øger usikkerheden noget.

Den planche kan jeg ikke finde på kommunens hjemmeside – den burde lægges på hjemmesiden inden udløbet af høringen.

Senere fremgik det af et svar at der heller ikke i beregningen af kortene tages hensyn til ekstra støj ved acceleration og decelleration efter og før kryds med lyssignal.

Alle disse ting betyder noget for hvor meget den faktiske støj afviger fra støjkortene. Og der kunne jo godt skønnes over hvad de faktiske belægninger betyder, hvad de faktiske hastigheder betyder og hvad trafikprognoserne betyder i planperioden.

På mødet sagde kommunen at høringssvar om Ring IV bliver sendt til vejdirektoratet med det samme, og at kommunen vil følge op på hvad der skete. Senere blev det antydet at kommunen måske ville være mere aktiv. Kommunen overvejer jo allerede at gøre noget for nogle områder langs Ring IV syd for Frederikssundsvejkrydset, selvom Ring IV også her er statsvej. Ræsonnementet er at borgerne her ellers bliver ringere stillet end andre borgere i kommunen. Vekdirektoratet gør jo kun noget for de stærkt støjbelastede områder med støj over 68 dB, medens kommunen overvejer at gøre noget for områder med støj ned til 58 dB. Her i Egebjerg kunne vi måske lokke kommunen til at indgå et partnerskab med vejdirektoratet om støjskærme etc.Støjkort og belægning

Ring IV støjen Posted on Thu, March 19, 2009 11:04

Vejdirektoratet oplyser at støjkortene for Ring IV er beregnet udfra en normalt støjende belægning, ikke den faktiske – meget støjende – belægning. Det betyder at kortene undervurderer vores støj fra Ring IV med mindst 2 dB. Først når belægningen en gang bliver skiftet kommer vi ned på – eller forhåbentlig under – kortenes støjangivelser.Høringssvar til kommunen

Ring IV støjen Posted on Wed, March 11, 2009 20:34

Vi har sendt et høringssvar til kommunen med kopi til grundejerforeningens formand:

Til Ballerup kommune, høringssvar på udkast til støjhandlingsplan.

Kommunen har sendt sin støjhandlingsplan til høring. Den omfatter også statsvejene i kommunen, herunder Ring IV, som
undertegnede, Ester og Jan Coln fra Pæremosevej 17 i Egebjerg, har været nabo til siden 1969.

Vi har levet med en trafikstøj fra Ring IV, der er vokset år for år. Støjen er nok vokset mest på grund af den øgede og
tungere trafik, men også på grund af den grove belægning. Vi har forsøgt at afværge noget af støjen ved at plante træer
nede på marken mellem vores have og vejen, hvilket dog ikke har hjulpet meget, og ved at skifte til lydvinduer ud mod
vejen, hvilket har hjulpet noget indendøre. Men i snart mange år har vi ikke haft glæde af terrasse og have, der jo vender
ud mod vejen. Vi håber inderligt, at der nu bliver gjort noget ved støjen. Den er endnu sværere at leve med nu hvor vi er
de eneste langs Ring IV uden støjskærme eller -volde.

Vi forstår at det er vejdirektoratet, der beslutter støjforanstaltninger langs Ring IV, men at kommunen bringer et referat
af høringssvarene i den endelige støjhandlingsplan, der sendes ind til miljøstyrelsen. Vi håber at vores høringssvar på den
ene eller anden måde kommer hurtigt videre til vejdirektoratet, der har oplyst at de går i gang med at undersøge støjen fra
vores del af Ring IV allerede i år. Vi håber også at kommunen giver sin anbefaling med.

Ester og Jan Coln 21812000 og 23802000 ester@coln.nu og jan@coln.nuRing IV erfaringer

Ring IV støjen Posted on Sat, February 28, 2009 15:35

Ester og Jan Coln, Pæremosevej 17:

Først en tak til udviklingen, der har bragt os en skandinavisk støjberegningsmodel og – foreløbigt – støjkort for hovedstadsområdet, herunder for vores egen kommune. Det giver mulighed for udarbejdelse og høring af støjhandlingsplan på et rimeligt objektivt grundlag.

Dernæst en tak til Egebjerglund-Syds bestyrelse og særligt til Henrik for at skabe dette forum for at udveksle erfaringer med støjen fra Ring IV.

Nå til sagen: Vi har boet her siden 1969 og levet med en trafikstøj fra Ring IV, der er vokset år for år. Støjen er nok vokset mest på grund af den øgede og tungere trafik, men også på grund af den grove belægning. Vi har forsøgt at afværge noget af støjen ved at plante træer nede på marken, hvilket dog ikke har hjulpet meget, og ved at skifte til lydvinduer ud mod Ring IV, hvilket har hjulpet noget inden døre. Men i mange år har vi ikke haft glæde af terrasse og have, der jo vender mod Ring IV. Vi håber inderligt, at der nu bliver gjort noget ved støjen. Den er endnu sværere at leve med nu hvor vi er de enste langs Ring IV uden støjskærme eller -volde.

Da støjhandlingsplanen dukkede op på kommunens hjemmeside blev vi selvsagt meget interesserede. Vi har snakket et par gange med kommunens støjmand og også kigget lidt på vejdirektoratets og miljøstyrelsens hjemmesider. Et resume af vores indtryk:

1) Støjkortene hos kommunen er de samme som støjkortene på mst.dk, men hos mst.dk er det lettere at udskrive bestemte udsnit og der er tydeligere signatur (når kommunens kort siger f.eks. 60 dB, mener de 60-65 dB osv). Ingen steder vises selve den anbefalede grænse på 58 dB (altså L(den) 1,5 m), men den ligger altså næsten midt i 55-60 dB området.

2) Støjkortene er baseret på trafiktællinger og støjmålinger, der er 2-3 år gamle. Når kortene bliver revideret i 2012, vil de blive baseret på flere og mere aktuelle tællinger og målinger. Man bruger ikke prognoser, selvom støjhandlingsplanerne jo ellers rækker frem i tiden.

3) Når man tæller “berørte boliger” og “berørte beboere”, hvad kommunen vist allerede har gjort, så er der “berøring” hvis det skønnede 58 dB eller mere område omfatter (en del af) have og/eller husfacade.

4) Kommunens pjece refererer fra vejdirektoratets støjplan, at man p.t. undersøger mulighederne for støjsvag belægning og navnlig støjskærme langs Ring IV på “vores” strækning fra Klausdalsbrovej/Nordbuen til grænsen til Herlev kommune. Vi har på mail spurgt vejdirektoratet om undersøgelsen forventes afsluttet inden borgermødet eller inden udløbet af høringsfristen, men har endnu ikke fået svar.