Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Ny plan for nye veje

Ring IV støjen Posted on Tue, March 01, 2022 12:31

Infrastrukturplan 2035

Uddrag fra side 11

Udvidelse af Ring 4 København (nordlig)
Med projektet igangsættes en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Ring 4 fra 4 til 6 spor mellem Ballerup C til Ballerup
Byvej (”Chokoladekrydset”) samt en udvidelse til 4-sporet byvej
mellem Ballerup Byvej og Hillerødmotorvejen. Der afsættes en
ramme på 900 mio. kr. til at gennemføre projektet.
Projektet forventes at have en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 8,6 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr.
pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på
8,4 pct

http://www.trm.dk/temaer/aftale-om-infrastrukturplan-2035Se Jan Vesthedes indlæg om en aktion for en støjvold

Ring IV støjen Posted on Sun, December 30, 2018 15:08

Hej,
Dette blot for at henlede opmærksomheden på Jan Vesthedes indlæg: klik på Kommentar under Jan Colns indlæg herunder.
Vh
Henrik
PS:
Som jeg husker det sender systemet kun en mail om kommentarer til den person, der har lagt det indlæg, der kommenteres, på. Der var derfor en klar tendens til, at kommentarer blev overset, hvilket jeg synes ville være synd og skam i dette tilfælde. Derfor dette indlæg.Støjvold ved ring IV??

Ring IV støjen Posted on Thu, December 27, 2018 18:46

Fra Jan Coln har jeg modtaget nedenstående kopi af en email til Egebjerglund Syds formand, der opfordres til at henvende sig til kommunen – og Vejdirektoratet – med opfordring til at give en støjvold langs Ring IV/Pæremosevej høj prioritet. Jan opfordrer også de støjplagede beboere i området til selv at fremsende sådanne indlæg for at give sagen størst mulig vægt. De relevante adresser står i mailen, hvori sagens stade også er opridset.
Kopi af hans egne henvendelser til de nævnte myndigheder vedlægges til eventuel inspiration.
Vh
Henrik

Mailen fra Jan:

“Hej.

Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-23 indeholder side 81 en bemærkning om at man overvejer en støjvold langs Ring IV udfor Pæremosevej, hvilket også er markeret på kortet side 80. Det gjorde den forrige støjhandlingplan 2013-18 ikke, så det er glædeligt. Det er jo nærliggende at støtte vejdirektoratets overvejelser ved henvendelser her fra området, dels fra folk på Pæremosevej og Syvendehusvej og dels fra grundejerforeningen. Det vil jeg opfordre til.

Men lokale henvendelser får mere vægt, hvis kommunen støtter dem. Ved høringen af kommunens sidste støjhandlingsplan 2013-18 skrev både berørte beboere og grundejerforening til kommunen. Det resulterede bl.a.

i et brev fra kommunen til vejdirektoratet, der opfordrede til snarest at etablere støjvold langs Ring IV udfor Pæremosevej. I øjeblikket er kommunens forslag til støjhandlingsplan 2018-23 i høring til en gang i januar. Derfor vil jeg opfordre både beboere og grundejerforening til også at henvende sig til kommunen, i håb om at den også denne gang vil støtte ønsket om en støjvold overfor vejdirektoratet.

Vejdirektoratets plan var i høring fra april til juni i år, hvor man kunne skrive til vd@vd.dk. Det kan man sikkert stadigvæk. Kommunens udkast til plan kan man finde ved at søge på “støjhandlingsplan” på borgerservicesiden. Det fremgår at man kan skrive til “mt-miljo@balk.dk”

indtil den 23. januar.

Jan Coln, Pæremosevej 17, 2750 Ballerup. 2380 2000″

Klik på ikonet for at se bilaget!Ny/revideret støjplan i høring

Ring IV støjen Posted on Tue, March 12, 2013 14:24

Hej,
Af BallerupBladet d.d. fremgår, at der nu er en revideret støjplan i høring.

Af afsnittet Idékatalog og støjrapport fremgår følgende:
“Dette idékatalog til kommunens Støjhandlingsplan 2013-2018 omfatter en række
mulige tiltag for reduktion af vejstøjen i Ballerup Kommune. Støjkortlægningen i
2012 viste, at de 12 mest støjbelastede vejstrækninger fra idékataloget 2008
stadig var lige relevante, og at prioriteringsrækkefølgen fra 2008 stadig var
gyldig.”

Rapporten er ikke her gennemgået i detaljer, da det nye støjlag på Ring IV efter det oplyste har medført væsentlige forbedringer, hvorfor følgende fra rapporten vel ikke vedrører Egebjerg?
“Det ses desuden, at antallet af støjbelastede personer med over 70dB er forøget
med 161, hvilket skyldes trafikforøgelse på de største veje, deriblandt
Motorring 4 og Ring 4.”

Støjplanen kan i sin helhed ses her.

Vh
HenrikStøjen fra Ring IV: oplever du, at det er reduceret med den nye asfalt?

Ring IV støjen Posted on Fri, October 01, 2010 12:25

Hej,
Vi har fra kommunen modtaget nogle beregninger der viser, at den nye asfalt har reduceret støjbelastningen ganske betydeligt, idet vi samtidig er forespurgt, om vi fortsat har behov for afholdelse af det aftalte møde med forvaltningen.
Forinden videre vil vi derfor meget gerne have oplysninger om medlemmernes helt konkret oplevelse af støjniveauet med den nye asfalt.
Vi vil meget gerne have hurtige reaktioner, således at vi kan holde sagen varm i nødvendigt omfang.
Du kan enten selv lægge dem her på bloggen eller sende det til ovenstående emailadresse.
Mvh
Bestyrelsen
P.S. De modtagne beregninger m.v. er i formater, det endnu ikke er lykkedes at få ændret til noget der kan lægges på bloggen.Kommunens svar og en reaktion herpå

Ring IV støjen Posted on Wed, April 28, 2010 12:59

Grundejerforeningen har modtaget det ovenstående svar fra kommunen; det i emailen nævnte borgmesterbrev vedlægges ligeledes.

Vi har efterfølgende modtaget nedenstående oplysninger m.v. fra Jan Coln, som har sagt ja til at deltage i et snarligt møde med kommunen om sagen.
Vh
Henrik

Fra Jan Coln modtog vi følgende:

Thomas.

Hvis I ønsker at gøre mere ved sagen, er der da nogle mulige punkter, man kunne tage op:

1) I forhold til vejdirektoratet kunne man spørge hvad der fik dem til at trække løftet om en nærmere undersøgelse af “vores” Ring IV støj fra deres udkast til plan tilbage i deres endelige plan. Det var vel næppe fordi hverken beboere eller kommune ytrede sig – tværtimod. Det var vel heller ikke fordi støjberegningerne blev ændret; de er nemlig uændrede, og vores Ring IV boliger er altså ikke pludselig dumpet ned under de 68 dB.
Men det nytter næppe meget. Måske kunne en fredelig telefonsamtale tilfredsstille vores nysgerrighed, men det er nok det højeste man kunne opnå.

2) I forhold til kommunen kunne man spørge til deres oplysning om at det blev undersøgt, men fundet for dyrt at støjskærme vores boliger, jfr. Jette Westh’s høringssvar:
“…I idekataloget til støjhandlingsplanen er vist støjbelastningstal (SBT) for 11 områder langs de kommunale veje og vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere. Der er også vist SBT for 2 områder langs Ring IV syd for Frederikssundsvej, selvom den er en statsvej. Kan vi ikke få oplyst SBT for vores område langs Ring IV, altså Egebjergområdet? Og kunne vi ikke for alle 3 områder langs Ring IV få vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere? Vi ved godt at vejdirektoratet allerede i år vil gå i gang med at undersøge støjen i vores område, men vi ved jo ikke hvor længe det varer og hvad resultatet bliver. Ud fra antallet af berørte boliger kunne vores område godt se ud til at kunne komme med på kommunens prioriteringsliste, hvis vejdirektoratet ikke gør noget eller gør nok. Selvom vi bor ved en statsvej er vi jo også borgere i kommunen.
På borgermødet lød det som om kommunen ikke blot passivt ville følge op på hvad vejdirektoratet ville gøre langs statsvejene, men måske også aktivt ville bidrage til eller supplere de statslige foranstaltninger. Var det også en mulighed for Egebjergområdet?…”
Der er jo 3 punkter i det.
For det første ville det tilfredsstille vores nysgerrighed at få oplyst SBT-tallene for vores område, gerne opstillet så der kan sammenlignes umiddelbart med de andre udvalgte områder på prioriteringslisten.
For det andet har kommunen jo selv taget hul på spørgsmålet om deres (med)ansvar for boliger ved statsveje ved at lave SBT-beregninger for de 2 Ring IV områder syd for Frederikssundsvej, og derfor bør beregningerne laves – og offentliggøres – for alle boligområder ved statsveje i kommunen.
For det tredie har kommunen kviet sig ved at tage det logiske næste skridt, nemlig at undersøge mulighederne for at staten og kommunen i fællesskab finansierer foranstaltninger, der hvor et statsvejsområde ville blive prioriteret på kommunens prioriteringsliste – hvis det altså havde været et kommunevejsområde.
Det er jo en generel problematik for alle kommuner med statsveje. Hvis de overhovedet laver støjforanstaltninger for egne vejområder, der er mindre belastede end et eller flere statsvejområder, så kunne beboerne i de sidste områder jo med en vis ret føle sig forfordelt. Og problematikken er ondartet: Det værste en myndighed ved er at komme til at betale for noget som en anden myndighed egentlig skulle betale for. Så ting går let i hårdknude. Måske ville det også her være en mulighed at starte med et fredeligt møde med de pågældende embedsmænd i kommunen.
God fornøjelse med overvejelserne.
JanOpfølgning på støjplanen

Ring IV støjen Posted on Thu, April 08, 2010 13:57

Hej,
Vi har fra Jan Coln modtaget en status på hans opfølgning over for Vejdirektoratet med hensyn til støjdæmpning af Ring IV, hvilket d.d. har affødt nedenstående henvendelse fra grundejerforeningen til kommunen.
Venlig hilsen
Henrik Jensen

Ballerup Kommune
Teknik- og Miljøudvalget
Rådhuset
2750 Ballerup
8. april 2010

Vedr. Ballerups støjhandlingsplan

Som det vil være jer bekendt, er vi i grundejerforeningen Egebjerglund-Syd meget optaget af støjen fra Ring IV. Vi har derfor hæftet os ved, at der i Ballerup kommunes pjece side 6 og støjplan side 18 står at muligheden for støjforanstaltninger på “vores” strækning af Ring IV for tiden undersøges.
Men i Vejdirektoratets støjplan side 66 står ikke noget om en undersøgelse, men blot at der kan etableres støjforanstaltninger.
Et medlem har henvendt sig til Vejdirektoratet og har fået at vide, at der ikke er planlagt nogen undersøgelse. Da vi ikke har nogen grund til at antage, at kommunen er løbet med en halv vind i sin støjplan, skal vi derfor anmode om, at kommunen følger sagen op for at sikre, at Vejdirektoratet gennemfører den lovede undersøgelse snarest.
Vi vedlægger et støjkort, som vi har modtaget fra direktoratet. Støjkortet viser med al ønskelig tydelighed, at en del beboere i grundejerforeningen er stærkt støjbelastede.

Med venlig hilsen
Thomas Seeberg
Fmd. for Grf.SYD
Pæremosvej 9
2750 Ballerup
thomas@seebergbilledkunst.dk
4465 1391Ring IV Stoejen

Ring IV støjen Posted on Sun, August 30, 2009 14:41

30 August 2009

Jeg er klar over, at der har vaeret hoering, og at emnet maaske er uddebateret, men oensker at tilfoeje, at jeg fuldtud tilslutter mig de kommentarer, der findes paa blogsiden, om gener ved stoejen fra Ring IV. Jeg gaar helt tilbage til min barndom i Egebjergomraadet, og husker klart dengang, Ring IV blev grundlagt, og man kun kunne se sten, der hvor vejen skulle ligge. Familien har haft grund, sommerhus, og et af de foerste parcelhuse i omraadet, og stoejniveauet har vaeret kraftigt tiltagende i alle de aar, vi har boet i Egebjerg, og har nu naaet et uacceptabelt niveau.

Som andre har beskrevet, undgaar man at gaa udenfor i myldretidstimerne, og man bemaerker selvfoelgelig stoejen mere i sommerperioden, hvor man opholder sig mere udendoers. Jeg har ogsaa selv faaet faeldet traer i loebet af de sidste aar, da disse var blevet for hoeje p.g.a. alder, og som ogsaa naevnt har dette bidraget til, at de naturlige stoeddaempere forsvinder, men man kan jo naeppe vente 20 aar paa, at nye traer er groet til.

Det er svaert at forstaa, at der findes Stoejdaempere baade paa Herlev og Bagsvaerd omraaderne for Ring IV, samt paa et stykke af Ring IV i Ballerup, men at Egebjergomraadet er blevet valgt fra.

Jeg haaber, at de mange kommentarer vil blive overvejet, og at et stoejdaempervaern vil blive etableret hurtigst muligt.

Alice Olsen, Snogholmvej 4Next »