Vi har sendt følgende høringssvar til kommunen:

Ballerup Kommune

Miljø & Teknik

Rådhuset

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Min familie og jeg har nu boet på Pæremosevej 15 siden 1965 og vi har således oplevet den stigning der har været i trafikmængden på Ring IV. Selvfølgelig har man kunnet forvente en stigning på alle disse år, men stigningen på Ringen har været af en sådan voldsomhed, specielt hvad angår den tunge trafik der øjensynlig søger ad denne rute videre ud af motorvejsnettet.

Trafikken er så intensiv at indtrykket af et ophold på vores terrasse, der jo på denne side af Pæremosevej naurligt vender mod syd, er steget fra at være anstrengende til at være direkte ubehageligt. Vejret skal være endog ualmindelig godt med varme og høj sol, førend man synes det er til at holde ud. På hverdage kan man selvfølgelig starte den elektriske motorklipper, så er det ligesom man deltager i “festen”, men man kan jo ikke slå græs hele dagen og sletikke lørdag ogsøndag.

På de viste kort over støjbelastningen ses det tydeligt at begyndelsen af Snogholmsvej og Pæremosevej på den sydlige side er meget svært belastet ud over de fastlagte grænser. Disse grænser hviler på målinger foretaget efter nogle fælles gennemsnitsberegninger, hvor man forudsætter en “normal belægning” samt en beregnet gennemsnitstrafik. Det er min overbevisning at man næppe kan kalde den p.t. værende belægning for “normal” ligesom jeg mener man måske kan sætte er spørgsmål ved trafikkens gennemsnitsværdi. Det er med meget stor sandsynlighed, at en eksakt måling vil forøge det dybrøde og orange felt på “støjkortet” betydeligt længere op langs ihvertfald den sydvendte del af Pæremosevej

På borgermødet fik vi tydeliggjort, ved lydeksempler udarbejdet af “Delta”, forskellen på lydniveauet på motorvejsstøj og når der var anvendt lydabsorberende asfaltbelægning, og specielt

når der var opsat støjskærme. Det var en betragtelig nedsættelse, der var tale om.

Som borgere i Ballerup kommune skal vi hermed anmode kommunen om støtte, anbefaling, og opfølgning ved at opfordre til vejdirektoratet om snarest muligt at foretage eksakte målinger af støjniveauet eller, da dette niveau formodentlig ikke adskiller sig væsentligt fra niveauet på strækningen fra Hillerødmotorvejen og til kommunegrænsen Furesø/Herlev, at fortsatte det allerede påbegyndte arbejde med opsætning af støjskærme.

Med venlig hilsen

Lilian og Knud Nutzhorn