Underskriftsindsamling
Området syd for Hareskoven og nord for Fedtmosen er en del af et naturskønt villakarter, der er sammenhængende med Hareskovby.
Dette område er allerede brutalt gennemskåret af Ringvej 4 Nord.
Mange parceller og ejendomme ligger ualmindeligt tæt på denne trafikerede vejstrækning, og beboerne på både nord- og sydsiden har gennem årerne været plaget af det meget høje
støjniveau, med miljømæssige gener til følge.
Der blev for ca. 15 år siden etableret støjværn, samt efterfølgende ændret fartbegrænsning fra 80Km/t til 70Km/t og igen efterfølgende etableret en “rød” midterzone. Alt for at få
nedbragt støjgenerne. Dette er dog langt fra nok, og beboerne er stadig støjplagede.
Vi protesterer imod en udvidelse af Ring 4 til 4 spor, fordi det vil give væsentligt forøget biltrafik, som vil medføre forøgede støjgener og mere luftforurening. Disse to faktorer er som
bekendt fra WHO meget helbredsskadelige. Vi arbejder for at få nedbragt de alvorlige miljøgener, som i øvrigt også vil forringe vores ejendommes værdier yderligere. Da man endnu ikke
ved hvad udspillet ender med af antal af vejbaner, cykel/gangsti og busbaner, er der desuden en risiko for, at der vil blive foretaget ekspropriationer af flere ejendomme.
Medunderskriver tilslutter sig herved med sin underskrift nedenstående:

  1. Jeg protesterer på det kraft igste imod , at Ring4 Nord udvides til en 4-sporet aflastningsvej for det omkringliggende motorvejsnet.
  2. Jeg opfordrer til en yderli gere hastighedsnedsættelse, for at opnå et tåleligt støjniveau, mindske luftforureningen, og gøre det lettere for den bløde trafik at krydse Ring 4

Jeg har som formand skrevet under på ovenstående!