Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Der bliver påbegyndt en runde nu!

Sneordningen, Trafiksikkerhed Posted on Wed, January 03, 2024 22:04

Der ligger bunker af fygesne mange steder så jeg kører en runde for at holdet bunkerne nede.

SnemandenRunden er færdig

Uncategorised Posted on Wed, January 03, 2024 21:18

Og nu har jeg fået aftenmad,

Det sner stadig og fyger lidt

Tager stilling om jeg kører en tur ved 10 tiden

Vejr og vind bestemmer om jeg først kører i morgen!

SnemandenDer bliver påbegyndt en runde nu 17:30

Sneordningen, Trafiksikkerhed, Uncategorised Posted on Wed, January 03, 2024 17:29

SnemandenSå er der ryddet sne

Diverse, Sneordningen, Trafiksikkerhed Posted on Wed, January 03, 2024 09:40

Der holder stadig mange biler på fortovet som jeg må køre uden om.

Så der skal i som borger huske at rydde bagefter!

Skraldevogne er der også mange af.

SnemandenSå er der ryddet

Diverse, Sneordningen, Trafiksikkerhed Posted on Sun, December 24, 2023 12:06

Så er fortovene til at færdes på!

Dog holder der mange biler på fortovet og der er der ikke blevet ryddet!

God jul til alle i Egebjerg!

Snemanden

Nu sænker julefreden sig også for mig!Tur starter

Uncategorised Posted on Sun, December 24, 2023 08:18

Jeg starter op nu for at køre en runde her i formiddag!

SnemandenMåske mere sne

Uncategorised Posted on Sat, December 23, 2023 20:08

Hvis der i nat eller tidlig i morgen falder mere sne vil der blive kørt en runde i morgen formiddag.

DMI lover plus grader om eftermiddagen

SnemandenStop udvidelsen af Ring 4

Diverse, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed Posted on Tue, December 19, 2023 10:19Underskriftsindsamling
Området syd for Hareskoven og nord for Fedtmosen er en del af et naturskønt villakarter, der er sammenhængende med Hareskovby.
Dette område er allerede brutalt gennemskåret af Ringvej 4 Nord.
Mange parceller og ejendomme ligger ualmindeligt tæt på denne trafikerede vejstrækning, og beboerne på både nord- og sydsiden har gennem årerne været plaget af det meget høje
støjniveau, med miljømæssige gener til følge.
Der blev for ca. 15 år siden etableret støjværn, samt efterfølgende ændret fartbegrænsning fra 80Km/t til 70Km/t og igen efterfølgende etableret en “rød” midterzone. Alt for at få
nedbragt støjgenerne. Dette er dog langt fra nok, og beboerne er stadig støjplagede.
Vi protesterer imod en udvidelse af Ring 4 til 4 spor, fordi det vil give væsentligt forøget biltrafik, som vil medføre forøgede støjgener og mere luftforurening. Disse to faktorer er som
bekendt fra WHO meget helbredsskadelige. Vi arbejder for at få nedbragt de alvorlige miljøgener, som i øvrigt også vil forringe vores ejendommes værdier yderligere. Da man endnu ikke
ved hvad udspillet ender med af antal af vejbaner, cykel/gangsti og busbaner, er der desuden en risiko for, at der vil blive foretaget ekspropriationer af flere ejendomme.
Medunderskriver tilslutter sig herved med sin underskrift nedenstående:

  1. Jeg protesterer på det kraft igste imod , at Ring4 Nord udvides til en 4-sporet aflastningsvej for det omkringliggende motorvejsnet.
  2. Jeg opfordrer til en yderli gere hastighedsnedsættelse, for at opnå et tåleligt støjniveau, mindske luftforureningen, og gøre det lettere for den bløde trafik at krydse Ring 4

Jeg har som formand skrevet under på ovenstående!« PreviousNext »