Sidste brev fra vejdirektoratet

Udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen
Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering
Vejdirektoratet gennemfører i perioden 2023 – 2025 en miljøkonsekvensvurdering for en
udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen.
I Miljøkonsekvensvurderingen (MKV) undersøges mulighederne for at øge kapaciteten på strækningen
og dermed forbedre fremkommeligheden for de trafikanter, som dagligt kører på strækningen. I
miljøkonsekvensvurderingen undersøges mulighederne for at udvide Ring 4 med et ekstra spor i hver
retning. Der undersøges ikke mulighed for etablering af motorvej på strækningen, som en del af
miljøkonsekvensvurderingen.
Idé- og forslagsfase
Miljøkonsekvensvurderingen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase. Her får borgere,
trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer,
forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.
Hvordan giver jeg min mening til kende
Vi vil gerne høre din mening. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller
gode idéer til undersøgelsen. Fra den 27. oktober til den 8. december 2023 har du mulighed for at
indsende idéer og forslag til det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen via projektets
hjemmeside – www.vejdirektoratet.dk/Ring4-nord. Når alle indkomne idéer og forslag er behandlet,
vil der blive offentliggjort et samlet indledende høringsnotat.
Borgermøde
Vejdirektoratet afholder et borgermøde i forbindelse med den indledende idéfase. Her er der mulighed
for at høre mere om udbygningsprojektet samt stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk. Tid og sted
for borgermødet annonceres i lokale medier og på projektets hjemmeside.
Yderligere information om projektet kan findes på hjemmesiden, hvor du også finder en
informationspjece om undersøgelsen.

Ved eventuelle spørgsmål rettes henvendelse til mig på tlf.
7244 3630 eller e-mail: rl@vd.dk
Grundejerforeningen Egebjerglund S

Du modtager dette brev, fordi du ejer en ejendom, som ligger inden for en korridor med en
støjgene på over 58 dB. Endvidere vil høringen og borgermødet blive kommunikeret via lokale
medier på Gladsaxe, Furesø, Herlev og Ballerup kommunes hjemmeside mv.
Venlig hilsen
Rasmus Larsen
Projektleder