Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Hørings svar

Andre støjproblemer, Diverse, Krydset Ring IV - Sortemosevej, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed, Uncategorised Posted on Tue, April 23, 2024 18:39

Høringsnotat indledende høring MKV Ring 4 Nord.pdf (vejdirektoratet.dk)

Læs hørings svaret klik på ovenstående linkBorgermøde om ring 4

Diverse, Krydset Ring IV - Sortemosevej, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed, Uncategorised Posted on Mon, November 20, 2023 18:50

Borgermøde i morgen tirsdag

Offentlig høring og borgermøde
I forbindelse med den indledende idé- og forslagsfase afholdes et borgermøde. Her
præsenteres grundlaget for arbejdet, og alle interesserede opfordres til at komme med
synspunkter, forslag og ideer til den videre undersøgelse.
I tilknytning til idefasen afholder Vejdirektoratet borgermøde:

  1. november kl. 17:00-19:00
    Hotel Lautrup Park
    Borupvang 2 i Ballerup
    Borgermødet indledes med et åbnet hus mellem kl. 16.00 og 17.00, hvor du kan møde
    fageksperter fra Vejdirektoratet.Ring 4 info

Andre støjproblemer, Diverse, Krydset Ring IV - Sortemosevej, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed Posted on Mon, October 30, 2023 11:32

Sidste brev fra vejdirektoratet

Udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen
Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering
Vejdirektoratet gennemfører i perioden 2023 – 2025 en miljøkonsekvensvurdering for en
udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen.
I Miljøkonsekvensvurderingen (MKV) undersøges mulighederne for at øge kapaciteten på strækningen
og dermed forbedre fremkommeligheden for de trafikanter, som dagligt kører på strækningen. I
miljøkonsekvensvurderingen undersøges mulighederne for at udvide Ring 4 med et ekstra spor i hver
retning. Der undersøges ikke mulighed for etablering af motorvej på strækningen, som en del af
miljøkonsekvensvurderingen.
Idé- og forslagsfase
Miljøkonsekvensvurderingen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase. Her får borgere,
trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer,
forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.
Hvordan giver jeg min mening til kende
Vi vil gerne høre din mening. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller
gode idéer til undersøgelsen. Fra den 27. oktober til den 8. december 2023 har du mulighed for at
indsende idéer og forslag til det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen via projektets
hjemmeside – www.vejdirektoratet.dk/Ring4-nord. Når alle indkomne idéer og forslag er behandlet,
vil der blive offentliggjort et samlet indledende høringsnotat.
Borgermøde
Vejdirektoratet afholder et borgermøde i forbindelse med den indledende idéfase. Her er der mulighed
for at høre mere om udbygningsprojektet samt stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk. Tid og sted
for borgermødet annonceres i lokale medier og på projektets hjemmeside.
Yderligere information om projektet kan findes på hjemmesiden, hvor du også finder en
informationspjece om undersøgelsen.

Ved eventuelle spørgsmål rettes henvendelse til mig på tlf.
7244 3630 eller e-mail: rl@vd.dk
Grundejerforeningen Egebjerglund S

Du modtager dette brev, fordi du ejer en ejendom, som ligger inden for en korridor med en
støjgene på over 58 dB. Endvidere vil høringen og borgermødet blive kommunikeret via lokale
medier på Gladsaxe, Furesø, Herlev og Ballerup kommunes hjemmeside mv.
Venlig hilsen
Rasmus Larsen
ProjektlederFeltundersøgelse

Diverse, Krydset Ring IV - Sortemosevej, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed Posted on Fri, March 31, 2023 13:15

Dato 29. marts 2023
Sagsbehandler Henrik Backteman Larsen
Mail hla@vd.dk
Telefon +45 7244 3151
Dokument 23/04167-3

Grundejerforeningen Egebjerglund S
Jørn Krogh Ishøi
Egebjergvej 102
2750 Ballerup
Varsling om feltundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvens vurdering af BRT
(Bus Rapid Transit) i Ring 4-korridoren fra Ishøj til Lyngby
Den 28. juni 2021 blev der i Folketinget indgået et bredt, politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”,
der omfatter statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022 – 2035. Det
fremgår bl.a. af aftalen, at der er afsat fuld statslig finansiering til udarbejdelse af et endeligt beslutningsgrundlag (VVM/MKV) for en BRT i Ring 4-korridoren fra Ishøj til Lyngby (400S).
Vejdirektoratet har i den forbindelse fået til opgave at udarbejde det tekniske beslutningsgrundlag,
herunder skitseprojektering og miljøkonsekvens vurdering, af en BRT i Ring 4-korridoren, som vil
omfatte såvel kommuneveje som statsveje. På projektets hjemmeside: (www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-ml-ishoej-st-og-lyngby-st) finder du nærmere information om undersøgelsen, herunder kommissorium og forudgående analyser af BRT i Ring 4-korridoren.
I forbindelse med undersøgelsen vil Vejdirektoratet i perioden fra april til oktober 2023 gennemføre
feltundersøgelser af natur- og miljøforhold. Det betyder, at biologer fra Vejdirektoratets rådgiver
(COWI) vil foretage en kortlægning af plante- og dyreliv for at kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser af en BRT i Ring 4-korridoren.
I forbindelse med undersøgelserne kan biologerne have behov for at gennemføre feltundersøgelser på din ejendom. Feltundersøgelserne foregår primært i det åbne land og kun i særlige tilfælde
inde i have- og parkarealer efter nærmere aftale.
Ligeledes kan der i perioden være behov for, at arkæologer fra museerne gennemfører en besigtigelse for at undersøge om der er umiddelbart synlige fortidsminder i nærheden af en BRT’s mulige
linjeføring i korridoren.
Tempoet af besigtigelserne/feltundersøgelserne vil i høj grad afhænge af vejrforholdene. Det er
derfor ikke muligt på forhånd at oplyse den præcise besigtigelsesdato.
Besøgene på ejendommene kan forventes at ske i flere omgang. I enkelte tilfælde kan der være
behov for undersøgelser, der foregår i skumringsperioden eller i nattetimerne.
Hvis der er særlige forhold, herunder eks. adgangsforhold, på din ejendom, som vi bør kende vil vi
gerne have besked om det. Vi vil desuden bede om du underretter evt. brugere af din ejendom om
de kommende feltundersøgelser.
side 2
Har du spørgsmål til feltundersøgelserne eller til projektet i øvrigt er du velkommen til at kontakte
Christina Steenbeck på tlf: 7244 3651 / chst@vd.dk eller mig på telefon 7244 3151 / hla@vd.dk.
Venlig hilsen
Henrik Backteman Larsen
Cand. scient.
Varslingen vedrører: matr.nr. 28q Ballerup By, Ballerup, beliggenhed: Ring 4
Feltundersøgelserne gennemføres i henhold til vejlovens § 99 om adgang til ejendomme i forbindelse med tekniske forundersøgelser, m.v. Se eventuelt lovteksten nedenfor.
Uddrag af lov om offentlige veje. Lov nr. 1520 af 27. december 2014
§ 99. Vejmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller ændring af
eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger.
Stk. 2. Vejmyndigheden skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig
besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende undersøgelser
offentliggøres i lokale medier el.lign.
Stk. 3. Vejmyndigheden kan under samme betingelser, som er nævnt i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser.
Anvendte navn- og adresse oplysninger
Når du har modtaget et brev eller en mail fra Vejdirektoratet, er du registreret i Vejdirektoratets elektroniske register. I arbejdet med planlægning og gennemførelse af vej- og baneanlæg anvender Vejdirektoratet et register over ejendoms oplysninger med navne og adresser for ejere af ejendomme inden for undersøgelsesområdet. Oplysningerne er hentet ved opslag i
offentlige ejendomsregistre og kan i forbindelse med vort arbejde videregives til andre offentlige myndigheder. Persondataloven giver dig ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, Vejdirektoratet har registreret om dig samt til at få rettet eller slettet urigtige eller vildledende oplysninger. Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V er dataansvarlig –
e-mail: vd@vd.dk .
Vi behandler persondata i overensstemmelse med DatabeskyttelsesforordningenForsinkelsen af arbejdet

Krydset Ring IV - Sortemosevej Posted on Thu, May 05, 2011 14:20

Herlev kommunen har den 5. maj 2011 besvaret en forespørgsel fra foreningen om årsagen til, at arbejderne nu har ligget stille meget længe, således:

“Herlev Kommune er meget ked af de trafikpropper og de gener, som trafikanter dagligt oplever på Sortemosevej/Ring 4. Vejarbejdet har længe været nedlukket på grund af vinteren.

Vi ved at undersøge, om der kan etableres flere og bedre tiltag for de bløde trafikanter, der skal passere Ring 4. Når undersøgelserne er færdige, skal eventuelle forbedringer indpasses i projektet, og først herefter kan arbejdet fortsætte. Vi forventer, at der går nogle uger, før arbejdet genoptages.

Vi forventer, at de nuværende stoppesteder ved Skinderskovvej rykker til Sortemosevej/Krebsdammen.”
Vh
BestyrelsenFlytning af busstoppested på Ring IV

Krydset Ring IV - Sortemosevej Posted on Thu, March 24, 2011 15:06

Hej,
For interesserede kan oplyses, at de igangværende arbejder med Krebsedammens forlængelse er beskrevet på Herlev kommunes hjemmeside her.

En række forhold omkring bløde trafikanter, busstop, etc. er highlighted af undertegnede i det øverste af nedenstående pdf-dokumenter.

Ændringerne forekommer i det hele taget at være en forbedring for os i Egebjerg (selv om vi ikke får Ring IV stoppestedet ved Syvendehusvej tilbage).
I Herlevbladet er foregået en hektisk debat, der bla. er gået på bevarelse af busstoppestederne og lyskrydset med cykelsti ved Shelltanken/Skinderskovvej. Lidt af det fremgår af et såkaldt indsigelsesnotatet på ovenstående link.
Borgmester Kjeld Hansens svar i Herlevbladet tyder dog på, at man fastholder det foreliggende forslag. En kopi vedlægges ligeledes nedenfor.

Vh
Henrik