Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Ring 4 info

Andre støjproblemer, Diverse, Krydset Ring IV - Sortemosevej, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed Posted on Mon, October 30, 2023 11:32

Sidste brev fra vejdirektoratet

Udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen
Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering
Vejdirektoratet gennemfører i perioden 2023 – 2025 en miljøkonsekvensvurdering for en
udvidelse af Ring 4 nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen.
I Miljøkonsekvensvurderingen (MKV) undersøges mulighederne for at øge kapaciteten på strækningen
og dermed forbedre fremkommeligheden for de trafikanter, som dagligt kører på strækningen. I
miljøkonsekvensvurderingen undersøges mulighederne for at udvide Ring 4 med et ekstra spor i hver
retning. Der undersøges ikke mulighed for etablering af motorvej på strækningen, som en del af
miljøkonsekvensvurderingen.
Idé- og forslagsfase
Miljøkonsekvensvurderingen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase. Her får borgere,
trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer,
forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.
Hvordan giver jeg min mening til kende
Vi vil gerne høre din mening. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller
gode idéer til undersøgelsen. Fra den 27. oktober til den 8. december 2023 har du mulighed for at
indsende idéer og forslag til det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen via projektets
hjemmeside – www.vejdirektoratet.dk/Ring4-nord. Når alle indkomne idéer og forslag er behandlet,
vil der blive offentliggjort et samlet indledende høringsnotat.
Borgermøde
Vejdirektoratet afholder et borgermøde i forbindelse med den indledende idéfase. Her er der mulighed
for at høre mere om udbygningsprojektet samt stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk. Tid og sted
for borgermødet annonceres i lokale medier og på projektets hjemmeside.
Yderligere information om projektet kan findes på hjemmesiden, hvor du også finder en
informationspjece om undersøgelsen.

Ved eventuelle spørgsmål rettes henvendelse til mig på tlf.
7244 3630 eller e-mail: rl@vd.dk
Grundejerforeningen Egebjerglund S

Du modtager dette brev, fordi du ejer en ejendom, som ligger inden for en korridor med en
støjgene på over 58 dB. Endvidere vil høringen og borgermødet blive kommunikeret via lokale
medier på Gladsaxe, Furesø, Herlev og Ballerup kommunes hjemmeside mv.
Venlig hilsen
Rasmus Larsen
ProjektlederOpfølgning på bekymringsbrev

Andre støjproblemer, Diverse, Ring IV støjen, Trafiksikkerhed, Uncategorised Posted on Tue, March 28, 2023 09:42

Kære Grundejerforening
I februar tilsluttede I jer vedhæftede bekymringsbrev. Mange tak for jeres støtte!
Det har været vanskeligt at opdrive kontaktoplysninger på grundejerforeningerne i området. Alligevel er det
lykkedes at opnå kontakt til og opbakning fra 22 grundejerforeninger samt Sammenslutningen af
grundejerforeninger i Gladsaxe. Brevet er efterfølgende sendt til borgmestre og relevante lokalpolitikere i
Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Furesø Kommune.
Vi har nu fået svar fra alle borgmestre og mange lokalpolitikere. Overordnet set deler politikerne over hele
linjen de bekymringer, vi gør opmærksom på i brevet. Særligt trafikstøj, forhold for cyklister og gående samt
kollektiv trafik går igen i besvarelserne. Flere ser ligeledes positivt på, at der etableres en BRT-forbindelse.
Borgmestrene i Furesø og Ballerup har endda sendt et fælles svar og derudover videresendt
bekymringsbrevet til Vejdirektoratet.
Samlet set må vi være tilfredse med, at der blandt lokalpolitikerne er forståelse for de bekymringer, vi rejser.
Og mindst lige så vigtigt at vi med brevet har sendt et meget klart signal om, at det er en sag, der nyder
bred opmærksomhed og tillægges stor betydning i lokalområdet.
Flere politikere opfordrer os til at fortsætte vores arbejde, fordi vi i fællesskab – mere end 20
grundejerforeninger – kan gøre en forskel. Vi vil gerne tage opfordringen på os med særligt fokus på
yderligere to initiativer i den kommende tid.
Det ene er, at vi vil sende bekymringsbrevet til regionens trafikudvalg, der har en væsentlig rolle i
projekterne. Det andet er, at vi vil skabe yderligere opmærksomhed lokalt ved at forsøge at få bragt
bekymringsbrevet som læserbrev i relevante lokalmedier.
Sideløbende med den fælles indsats er I naturligvis mere end velkomne til selv at opsøge jeres lokale
politikere, indgive høringssvar (frist BRT allerede 31/3) mv. Altsammen styrker vores dagsorden.
Endnu engang tak for jeres opbakning. Vi håber, at vores fælles indsats bærer frugt!
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Ring 4-udvalget
Peter, Erling og AlbertePå given foranledning: fyrværkeriloven er ændret

Andre støjproblemer Posted on Sat, December 12, 2015 17:16

Det er nu kun tilladt at anvende fyrværkeri fra 27. december til 1. januar.

Vh
Henrik